... podiže oči prema nebu i reče: „Oče, došao je čas! Proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe... A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravoga Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvšivši djelo koje si mi dao da učinim. A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh ko tebe prije nego postade svijet.
Iv 17, i-6

Datoteka: